Algemeen beleid verhuurder

Als huurderscommissie heeft u gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om beleid van Woonzorg Nederland ten aanzien van de ontwikkeling van wijkvisie bij de prestatieafspraken.
Het LHP heeft informatierecht op het jaarverslag en de analyse Centraal Fonds Huisvesting en andere benchmarks.
Het LHP heeft gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om ondernemingsbeleid van Woonzorg Nederland, ontwikkeling beleidsvisie, ontwikkeling wijkvisie en wijziging statuten algemeen.
Daarnaast heeft het LHP instemmingsrecht als het gaat om wijziging van statuten op het gebied van huurderparticipatie en servicekosten en bij voordracht van twee leden voor de Raad van Commissarissen.

Onderhoud

Huurderscommissies hebben op het gebied van onderhoud gekwalificeerd adviesrecht ten aanzien van het onderhoudsprogramma per complex (eerstvolgend en meerjarig) en het onderhoud en beheer van centrale voorzieningen en installaties.

Het LHP heeft gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om het meerjarenbeleid en procedure (mutatie-)meerjarig onderhoud en op het beleid basiskwaliteit.

Sloop met vervangende nieuwbouw en herstructurering

Huurderscommissies hebben gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om herstructurering van de wijk en instemmingsrecht als het gaat om invulling van het sociaal statuut op complexniveau.

Het LHP heeft gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om beleid sloop (eerstvolgende jaar en meerjarig), bouw- en investeringsprogramma, algemeen nieuwbouwbeleid (koop, huur, prijsklasse, doelgroep), herstructurering algemeen en op het model sociaal statuut.

Woningverbetering en energiebesparing

Huurderscommissies hebben gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om het plan en de uitvoering van woningverbetering (waaronder huurverhoging), het plan met betrekking tot energiebesparing in hun complex en op het model sociaal statuut op complexniveau.

Huurderscommissies hebben instemmingsrecht op de invulling van het sociaal statuut op complexniveau.

Het LHP heeft gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om beleid woningverbetering en -begroting (eerstvolgend jaar en meerjarig) en op het beleid met betrekking tot energiebesparing.

Aan- en verkoop huurwoningen

Het LHP heeft gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om aan- en verkoop beleid algemeen (eerstvolgend en meerjarig) en beleid tussenvormen huur en koop (Te Woon, MGE, Koopgarant, etc.)

Huurderscommissies hebben gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om het verkoopplan van woningen in een complex.

Huurprijsbeleid

Het LHP heeft gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om huurprijsbeleid algemeen, differentiatie, streefhuren, afstand tot maximale toegestane huur (relatie huurprijs/woningwaardering) eerstvolgend jaar en indicatieafwikkeling. En ook op het beleid huurharmonisatie (bij mutatie), beleid geliberaliseerde huurprijzen en beleid sanering en (voorkomen van) huisuitzetting.

Servicekostenbeleid

Het LHP heeft gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om de procedure afrekening servicekosten en beleid servicekosten algemeen (samenstelling, kwaliteit diensten en prijs).

Huurderscommissies hebben gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om de aard en omvang van de servicekosten per complex en bij wijziging  en prijsbepaling van het servicekostenpakket per complex.

Fusie en samenwerkingsverbanden

Het LHP heeft gekwalificeerd adviesrecht bij het fusie voornemen en samenwerkingsverbanden, invulling dienstverlening na fusie en bij gevolgen van die fusie voor huurders.

Leefbaarheid

Het LHP heeft gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om algemeen beleid leefbaarheid, onderhoud, verbetering van de woonomgeving leefbaarheid en ook bij beleid met betrekking tot hinder en overlast.

Huurderscommissies hebben  gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om onderhoud en verbetering woonomgeving op wijkniveau en het complex beheerplan en dagelijks beheer van een complex.

Wonen en Zorg

Het LHP heeft gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om algemeen beleid wonen en zorg en het programma van eisen nieuwbouw.

Huurderscommissies hebben gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om ‘Woonzorg’arrangementen en de dienstverlening daarvan.

Klachtencommissies

Het LHP heeft informatierecht als het gaat om rapportages over het soort klachten en het aantal klachten.

Het LHP heeft instemmingsrecht als het gaat om vaststelling en wijziging van het reglement klachtencommissie.

Het LHP heeft het recht op een bindende voordracht van twee leden voor de klachtencommissie.

Prestatieafspraken

Het LHP heeft gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om inzet verhuurder voor prestatieafspraken met gemeente(n).

Prestatie afspraken Amsterdam - voorbeeld

Participatie

Het LHP heeft instemmingsrecht als het gaat om vaststelling en wijziging samenwerkingsovereenkomst.

Het LHP heeft gekwalificeerd adviesrecht als het gaat om financiële bijdrage verhuurder aan LHP en huurderscommissies en informatie aan mensen die huren.

Huurderscommissies hebben informatierecht als het gaat om de financiële bijdrage verhuurder aan het LHP en de huurderscommissies.

 

Zie ook:
Functie en Taak Huurderscommissie