Adviezen

Hier vindt u alle adviezen die wij hebben uitgebracht in het afgelopen twee jaar. Het bestuur van het LHP wordt betrokken bij het beleid van Woonzorg. Afhankelijk van het onderwerp gaat het om een advies- of instemmingsrecht. Wij adviseren u om regelmatig onze site in de gaten te houden. Ons streven is binnen een week na het gegeven advies deze op onze website te plaatsen. Ook via onze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de uitgebrachte adviezen.

 2020

Verslag WZN LHP 15 januari 2020

Advies LHP Huuraanpassing van maart 2020

Ongevraagd advies geen jaarlijkse huuraanpassing vanwege Corona

Instemming servicekosten na raadpleging van de achterban

Advies van april 2020 inzake BOD brief 2020

Instemming Service kosten

Inzake de instemmingsaanvraag van Woonzorg Nederland (WZN) over de nieuwe opzet afrekening servicekosten heeft het bestuur van het LHP in februari jl. een voorlopig standpunt ingenomen. Het is de wettelijke taak van het LHP om bewonerscommissies hierover instemming te vragen. Onder verwijzing naar het Huishoudelijk Reglement LHP artikel 9 en de Samenwerkingsovereenkomst is dit schriftelijk ter beoordeling voorgelegd. Meer dan 90 % van de bewonerscommissies die hebben gereageerd, heeft ingestemd. De respons was hoog. Hiervoor dank! Het bij meerderheid gegeven advies is bindend. Het LHP heeft een bindend instemmingsadvies afgegeven aan WZN. Elke huurderscommissie en huurder heeft het recht om de afrekening te controleren en goed te keuren. Iedere huurderscommissie en huurder heeft het recht om achterliggende informatie op te vragen bij de bewonersconsulent.

Woonzorg houdt vast aan de uitspraken van de Huurcommissie inzake de kosten die de verhuurder in rekening mag brengen bij huurders. Woonzorg mág het maximale kostenplaatje doorbelasten, maar vindt dit geen redelijk standpunt meer. Daarom zijn posten, die in het verleden voor 100% voor rekening van de huurder kwamen nu ondergebracht in de 70-30 regeling, hetgeen inhoudt dat de kosten die de verhuurder in rekening mag brengen voor 70% aan de huurder mogen worden doorbebelast. De afrekening servicekosten over het jaar 2018 is al conform deze methodiek afgerekend.

Verder zijn er scherpe lijnen getrokken tussen welke kosten de verhuurder bij de huurder in rekening mag brengen en welke niet! De Huurcommissie is hiervoor leidend.

De opdracht aan de huurderscommissies is om alle opgevoerde kostenposten tegen het licht te houden, op waarheid te schatten en een standpunt te bepalen ten aanzien van het te bereiken eindresultaat. Het is aan de huurderscommissie en aan de individuele huurder om te bepalen of die akkoord gaat met de afrekening servicekosten. De  Woonbond (waar u gratis lid van bent) heeft alle aanvullende inhoudelijke informatie in handige brochures ter beschikking! U kunt die via de website www.woonbond.nl aanvragen. Ook in e door het LHP georganiseerde cursussen inzake de servicekosten is documentatie beschikbaat gesteld.

De uitspraken van de Huurcommissie zijn openbaar en zijn in te zien via de website van de Huurcommissie Servicekosten en nutsvoorzieningen | Huurcommissie